شکست

بارها شكستم...

       

                       پشت درهايي كه امتدادشان

                                  

                                                                  مي رسيد به آخر نگاه تو

 

***

بارها شكست قلبم

                  

                بارها خود را در تكه هايش ديدم

                                                     

                                                     بارها صداي آمدن پا را

                                                                         

                                                                   صداي خش خش برگ ها را شنيدم...

 

***

خواستم لب بگشايم

 

                                  از چيزي بگويم كه سالها

 

                                                                          پشت در ها مانده ...

 

***

اينك تنهايم

 

              پشت همان درها

                                      تنهايي را احساس مي كنم

                                                            

                                                                   و صدايم را آنچنان در گلو مي فشارم

 

كه ديگر

 

صداي شكستن تكه هاي قلبم را هم نمي شنوم...

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید